Privacyverklaring voor de website van Arolsen Archives overeenkomstig de specificaties van DSGVO

Arolsen Archives, hierna International Tracing Service of “ITS”, is verheugd dat u onze website bezoekt. Gegevensbescherming en gegevensbeveiliging bij het gebruik van onze website is voor ons erg belangrijk. Daarom willen wij u hier informatie geven over welke persoonsgegevens van u wij tijdens uw bezoek aan onze website registreren en voor welke doelen deze worden gebruikt.

Omdat het door gewijzigde wetten of veranderingen in onze bedrijfsinterne processen nodig kan zijn wijzigingen aan te brengen aan deze privacyverklaring, verzoeken wij u deze privacyverklaring regelmatig te lezen. De privacyverklaring kan op elk moment onder de privacyverklaring worden geopend, opgeslagen en geprint.

§ 1 Verantwoordelijke partij en toepassingsgebied

De verantwoordelijke persoon in de zin van de EU-basisverordening inzake gegevensbescherming (hierna: DSGVO) en andere nationale wetgevingen inzake privacy van de lidstaten alsook overige bepalingen inzake gegevensbescherming is:

International Tracing Service
Große Allee 5 – 9
34454 Bad Arolsen
Duitsland

Tel.: +49 5691 629-0
E-mail: info@arolsen-archives.org
Website: arolsen-archives.org

Deze privacyverklaring geldt voor het internetaanbod van de ITS, dat via het domein “arolsen-archives.org” en het subdomein “commission.arolsen-archives.org”, “transnationalmemory.arolsen-archives.org” en “conference.arolsen-archives.org” en via het domein “its-arolsen.org” en de subdomeinen ervan dpcampinventory.its-arolsen.org/, digitalcollections.its-arolsen.org/ en findmittel.its-arolsen.org/ kan worden opgeroepen.

§ 2 Toezichthouder voor gegevensbescherming

De externe toezichthouder voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke partij is:

De heer advocaat Dr. Karsten Kinast, LL.M.
KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Hohenzollernring 54
D-50672 Keulen

Tel.: +49 221 222 183 – 0
E-Mail: mail@kinast.eu
Website: https://www.kinast.eu/externer-datenschutzbeauftragter/

§ 3 Basisprincipes van de gegevensverwerking

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde en identificeerbare persoon. Het gaat hier bijvoorbeeld over informatie zoals uw naam, uw leeftijd, uw adres, uw telefoonnummer, uw geboortedatum, uw e-mailadres, uw IP-adres of het gedrag van de gebruiker. Bij informatie waarmee wij geen verband kunnen leggen met uw persoon (of dit enkel met een onevenredige inspanning kunnen doen), bijv. door de informatie anoniem te maken, gaat het niet om persoonsgegevens. Voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. het verkrijgen, het opvragen, het gebruik, de opslag of de overdracht ervan) is altijd een wettelijke grondslag of uw toestemming nodig. Verwerkte persoonsgegevens worden gewist zodra het doel van die verwerking verwezenlijkt is en er geen wettelijk voorgeschreven bewaarplichten meer zin.

In zoverre wij voor de terbeschikkingstelling van bepaalde delen van het aanbod uw persoonsgegevens verwerken, informeren wij u daarna over de concrete procedures, de omvang en het doel van die gegevensverwerking, de wettelijke grondslag voor die verwerking en de duur van de bewaring.

§4 Afzonderlijke verwerkingen

1. Terbeschikkingstelling en gebruik van de website

a. Soort en omvang van gegevensverwerking

Bij het oproepen en gebruiken van onze website verzamelen wij de persoonsgegevens die uw browser automatisch naar onze server verzendt. Deze informatie wordt tijdelijk in een zogenaamde logfile opgeslagen. Wanneer u onze website gebruikt, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons om technische redenen nodig zijn om ons in staat te stellen aan u onze website te tonen en te garanderen dat deze veilig en stabiel is:

 • IP-adres van aanvragende computer
 • Datum en tijdstip van de toegang
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt systeem van paginabezoeker

Op basis van de gegevens van de logfile kan bovendien ook een gepseudonimiseerde gebruikersstatistiek worden aangemaakt. Deze gepseudonimiseerde statistiek stelt ons in stat de gebruikservaring van onze website te verbeteren.

b. Wettelijke grondslagen

Voor de vermelde gegevensverwerking dient art. 6 paragraaf 1 let. F DSGVO als wettelijke grondslag. De verwerking van de vermelde gegevens is voor de terbeschikkingstelling en verdere verwerking van een website nodig en dient dus voor de vrijwaring van een rechtmatig belang van de ITS.

c. Duur van de bewaring

Zodra de vermelde gegevens voor het weergeven van de website niet meer nodig zijn, worden ze gewist. De registratie van de gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van de gegevens in de logfile is erg noodzakelijk voor het gebruik van de website. De gebruiker beschikt niet over de mogelijkheid om daar bezwaar tegen aan te tekenen. In afzonderlijke gevallen kan een verdere opslag mogelijk zijn, als dat wettelijk voorgeschreven is.

2. Nieuwsbrief

a. Soort en omvang van gegevensverwerking

Op onze website is het mogelijk zich te abonneren op een gratis nieuwsbrief. Wij hebben de volgende gegevens van u nodig om u regelmatig deze nieuwsbrief te kunnen sturen:

 • E-mailadres
 • Adres
 • Naam en voornaam

Door te klikken op de knop Verzenden, worden uw gegevens uit de browser naar onze webserver verzonden. Om u de nieuwsbrief te kunnen verzenden, worden uw gegevens verzonden naar “Cleverreach”, onze partner voor het verzenden van de nieuwsbrief. Hierbij worden het tijdstip waarop de nieuwsbrief wordt geopend en het verdere klikgedrag in de nieuwsbrief geregistreerd en verwerkt. De ITS analyseert het gebruik van de nieuwsbrief als het daadwerkelijke gebruik geanalyseerd wordt (registratie van de reikwijdte). Dit heeft als doel het aanbod te specificeren en te optimaliseren en op een goedkopere manier vorm te geven.

voor het verzenden van de nieuwsbrief gebruiken wij het zog. Double Opt-In-proces, d.w.z. dat we u de nieuwsbrief pas sturen als u eerst uw registratie via een van de naar u daarvoor verzonden bevestigingsmails via de link daarin hebt bevestigd. Op die manier willen wij garanderen dat enkel uzelf zich voor de nieuwsbrief kan aanmelden als eigenaar van het vermelde e-mailadres. Uw bevestiging moet kort na het ontvangen van de bevestigingsmail worden gegeven, omdat uw registratie voor de nieuwsbrief anders automatisch uit onze database wordt gewist. De gegeven toestemming voor het opslaan van uw e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief kunt u op elk moment intrekken via de link “Afmelden” in de nieuwsbrief.

b. Wettelijke grondslagen

De verwerking van uw e-mailadres voor het verzenden van de nieuwsbrief is in overeenstemming met art. 6 paragraaf 1 let. A van de DSGVO op basis van het hierna vrijwillig verstrekte verklaring tot instemming:

Verklaring tot instemming:

Door mijn gegevens te versteken en te klikken op de knop “Verzenden”, verklaar ik akkoord te zijn met de verwerking van mijn e-mailadres, mijn naam en voornaam voor een regelmatige verzending van de nieuwsbrief. Ik kan de nieuwsbriefservice op elk moment weer annuleren door op de overeenkomstige link aan het einde van de nieuwsbrief te klikken.

De toestemming voor het verzamelen van de tijdens het registratieproces verzamelde persoonsgegevens kan op elk moment worden ingetrokken.

De analyses van het gebruik van de nieuwsbrief stellen de ITS in staat de reikwijdte ervan te bepalen, het aanbod te specificeren en te optimaliseren en het op een voordeligere manier vorm te geven. De wettelijke grondslag hiervoor is art. 6 paragraaf 1 let. F DSGVO.

c. Duur van de bewaring

Uw e-mailadres en uw naam en voornaam blijven opgeslagen voor die periode waarin u op de nieuwsbrief geabonneerd bent. Nadat u zich hebt afgemeld voor het verzenden van de nieuwsbrief, worden uw e-mailadres en uw naam en voornaam gewist. In afzonderlijke gevallen kan een verdere opslag mogelijk zijn, als dat wettelijk voorgeschreven is.

3. Contactformulier voor vervolgden door de Nazi’s, hun familieleden en vertegenwoordigers

a. Soort en omvang van gegevensverwerking

Op onze website bieden wij de mogelijkheid via een ter beschikking gesteld formulier contact met ons op te nemen in verband met zoekaanvragen. In het kader van het verzendproces van uw aanvraag via het contactformulier wordt voor het verkrijgen van uw toestemming naar deze privacyverklaring verwezen. Als u gebruik maakt van het contactformulier, worden op die manier de volgende persoonsgegevens van u verwerkt:

 • Adres
 • Voornaam en achternaam
 • Geboortenaam
 • E-mailadres
 • Land
 • Instituut
 • Telefoon
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en locatie

De vermelding van deze gegevens heeft daarbij als doel, uw aanvraag toe te wijzen, deze te bewerken en u te kunnen antwoorden. de tijdens uw zoekaanvraag verwerkte persoonsgegevens worden na het afsluiten van de bewerking naar het archief van de ITS overgedragen en zijn vanaf dat moment onderhevig aan een beschermingsperiode van 25 jaar. De tijdens uw zoekaanvraag verwerkte persoonsgegevens worden na afloop van deze beschermingsperiode van 25 jaar in het geval van een nieuwe aanvraag over dezelfde zaak terugbezorgd aan de aanvragende partij.

Ook worden uw persoonsgegevens in het kader van de harmonisatie van uw gegevens met het partnerarchief (Copyholder) onafhankelijk van de 25-jarige beschermingsperiode in het kader van de tussen ITS en zijn kopiehouder bestaande internationale regels in de vorm van een datakopie overgedragen.

b. Wettelijke grondslagen

De eerder (vgl. § 4 3. a.) beschreven gegevensverwerking die als doel heeft contact op te nemen m.b.t. een zoekaanvraag gebeurt in overeenstemming met art. 6 paragraaf 1 let. A DSGVO op de door u hierna vrijwillig verstrekte verklaring tot instemming:

Verklaring tot instemming:

Door mijn gegevens in te voeren en te klikken op de knop “verzenden”, verklaar ik mijn toestemming te geven voor het verwerken van mijn titel, mijn voornaam en naam, mijn geboortenaam, mijn e-mailadres, mijn instituut, mijn adres en mijn telefoonnummer voor het beantwoorden van mijn zoekaanvraag. Bovendien stem ik ermee in dat de gegevens over de door mij gezochte persoon verwerkt worden en met mij in verband worden gebracht. Hierbij gaat het in alle gevallen over de verplichte gegevens uit het online formulier:

 • Referentie van de aanvraag (door u gemaakte selectie in het kader van de zoekaanvraag)
 • Naam en voornaam
 • Geslacht
 • Eventuele deknaam
 • Geboortedatum (jaar)

Indien mijn aanvraag gaat over een familielid van mij dat nog leeft, garandeer ik dat ik bevoegd ben zijn of haar gegevens in deze zoekaanvraag te vermelden.

Ik verklaar ermee akkoord te zijn dat mijn persoonsgegevens die verband houden met de aanvraag in het archief van het ITS worden opgenomen en deze in geval van een aanvraag over dezelfde zaak na een beschermingsperiode van 25 jaar aan de aanvragende partij kunnen worden overgedragen.

Ik ben ervan op de hoogte dat de in verband met mijn zoekaanvraag verwerkte persoonsgegevens ongeacht de 25-jarige beschermingsperiode aan de volgende kopiehouder worden overgedragen en daar in overeenstemming met de geldende privacy- en internationale voorschriften verder worden verwerkt.

 • Archives de l‘État en Belgique, Brüssel (België)
 • Archives Nationales, Pierrefitte-sur Seine (Frankrijk)
 • Centre de Documentation et de Recherche sur la Résistance (Luxemburg)
 • Instytut Pamięci Narodowej (IPN), Warschau (Polen)
 • The Wiener Library, London (Verenigd Koninkrijk)
 • Yad Vashem, Jerusalem (Israël)
 • US Holocaust Memorial Museum (USHMM), Washington (VS)

De toestemming voor het verzamelen van de tijdens het gebruik van het contactformulier verzamelde persoonsgegevens kan op elk moment worden ingetrokken.

In geval van een zoekaanvraag worden de door u verzonden persoonsgegevens door het ITS in overeenstemming met art. 5 paragraaf 1 e DSGVO op basis van archiefdoeleinden in het algemeen belang voor onbepaalde duur opgeslagen. Naast het vervullen van de archieffunctie van het ITS heeft dit ook als doel, dat na het verstrijken van een periode van 25 jaar na uw aanvraag, uw gegevens aan de aanvragende partij voor diezelfde zaak kunnen worden overgedragen, en dus via de aangevraagde zaak het herenigen van personen mogelijk gemaakt kan worden.

4. Contactformulier voor onderzoeksvoorstellen

a. Soort en omvang van gegevensverwerking

Op onze website bieden wij de mogelijkheid via een ter beschikking gesteld formulier contact met ons op te nemen in verband met zoekaanvragen. In het kader van het verzendproces van uw aanvraag via het contactformulier wordt voor het verkrijgen van uw toestemming naar deze privacyverklaring verwezen. Als u gebruik maakt van het contactformulier, worden op die manier de volgende persoonsgegevens van u verwerkt:

 • Adres
 • Voornaam en achternaam
 • Geboortenaam
 • E-mailadres
 • Land
 • Instituut
 • Telefoon
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en locatie

De vermelding van deze gegevens heeft daarbij als doel, uw aanvraag toe te wijzen, deze te bewerken en u te kunnen antwoorden. Bij het gebruik van het contactformulier worden uw persoonsgegevens niet aan derden gegeven, tenzij u uitdrukkelijk verklaart bereid te zijn om te netwerken.

In dat geval worden uw naan, uw voornaam en uw e-mailadres aan andere gebruikers doorgegeven, die doelgericht vragen naar contacten voor onderzoeken met gelijkaardige prioritaire thema’s. De tijdens uw zoekaanvraag verwerkte persoonsgegevens worden na het afsluiten van de bewerking aan het archief van de ITS overgedragen.

b. Wettelijke grondslagen

De eerder (vgl. § 4 4. a.) beschreven gegevensverwerking die als doel heeft contact op te nemen m.b.t. een onderzoeksvoorstel gebeurt in overeenstemming met art. 6 paragraaf 1 let. A DSGVO op de door u hierna vrijwillig verstrekte verklaring tot instemming:

Verklaring tot instemming:

Door mijn gegevens in te voeren en te klikken op de knop “verzenden”, verklaar ik mijn toestemming te geven voor het verwerken van mijn titel, mijn voornaam en naam, mijn geboortenaam, mijn e-mailadres, mijn instituut, mijn adres en mijn telefoonnummer voor het beantwoorden van mijn contactverzoek m.b.t. een onderzoeksvoorstel. Daarnaast verklaar ik akkoord te zijn met de verwerking van het thema en het projectvoorstel van mijn onderzoeksaanvraag, het doel van de aanvraag, de gegevens van de geplande onderzoeksbezoeken, mijn gegevens over de geplande bekendmakingen en mijn bereidwilligheid om te netwerken met andere aanvragers.

Ik verklaar ermee akkoord te zijn dat mijn persoonsgegevens die verband houden met de aanvraag in het archief van ITS komen en daar worden bewaard. In het geval ik bereid ben om te netwerken, verklaar ik ermee akkoord te zijn dat mijn naam, mijn voornaam en mijn e-mailadres op verzoek aan onderzoekende partijen met gelijkaardige prioritaire thema’s kunnen worden verstrekt.

De toestemming voor het verzamelen van de tijdens het gebruik van het contactformulier verzamelde persoonsgegevens kan op elk moment worden ingetrokken.

c. Duur van de bewaring

In geval van een zoekaanvraag worden de door u verzonden persoonsgegevens door het ITS in overeenstemming met art. 5 paragraaf 1 e DSGVO op basis van archiefdoeleinden in het algemeen belang voor onbepaalde duur opgeslagen. Dit dient voor de archiveringsfunctie volgens het internationaal recht van ITS.

5. Donaties

Wij bieden u de mogelijkheid via onze website aan het ITS te doneren. Hiervoor werken wij samen met onze partner HelpDirect e.V. Door te klikken op het veld “Doneren” wordt een online formulier geopend, dat door HelpDirect e.V. als verantwoordelijke instantie wordt gebruikt. Met betrekking tot de daar voor het doen van de donatie verwerkte persoonsgegevens verzoeken wij u de daar bijgevoegde privacyverklaring door te nemen.

§ 5 Overdracht van gegevens

Wij verstrekken uw persoonsgegevens enkel aan derden wanneer:

 • U daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 paragraaf 1 S. 1 lit. a DSGVO
 • Dat wettelijk is toegestaan in overeenstemming met art. 6 paragraaf 1 S. 1 let. b DSGVO voor het uitoefenen van een contractuele relatie met u
 • In overeenstemming met art. 6 paragraaf 1 S. 1 let. C DSGVO voor de overdracht van een wettelijke verplichting bestaat
 • De overdracht volgens art. 6 paragraaf 1 S. 1 let. F DSGVO voor de vrijwaring van de rechtmatige belangen van het bedrijf en voor het geldend maken van de uitvoering of het verdedigen van wettelijke claims noodzakelijk is en er geen reden is om aan te nemen dat u een overwegend beschermenswaardig belang hebt bij het niet overdragen van uw gegevens.

§ 6 Gebruik van cookies

a. Soort en omvang van gegevensverwerking

Wij gebruiken cookies op onze website. Cookies zijn kleine bestanden die in het kader van uw bezoek aan onze website door ons naar de browser van uw eindapparaat worden verzonden en daar worden opgeslagen. Sommige functies van onze internetsite kunnen zonder het gebruik van technisch noodzakelijke cookies niet worden aangeboden. Door andere cookies kunnen we verschillende analyses uitvoeren. Cookies kunnen bijvoorbeeld de door u gebruikte browser bij een nieuw bezoek aan onze website opnieuw herkennen en verschillende soorten informatie aan ons verstrekken. Met behulp van cookies kunnen wij onder andere ons internetaanbod voor u meer gebruiksvriendelijk en effectiever vormgeven, door bijvoorbeeld uw gebruik van onze website te volgen en uw voorkeursinstellingen (bijv. land- en taalinstellingen) vast te stellen. Indien derden via cookies informatie verwerken, verzamelen deze die informatie direct via uw browser. Cookies richten geen schade aan aan uw eindapparaat. Ze kunnen geen programma’s uitvoeren en geen virussen bevatten.
Op onze website worden verschillende soorten cookies gebruikt, waarvan de soort en de functie hierna nader verklaard wordt:

Tijdelijke cookies

Op onze website worden tijdelijke cookies gebruikt, die automatisch worden gewist zodra u uw browser sluit. Dit soort cookies maken het mogelijk uw sessie-ID te bepalen. Daardoor kan aan verschillende aanvragen van uw browser eenzelfde sessie-ID worden toegewezen.

Permanente cookies

Op onze website worden permanente cookies gebruikt. Permanente cookies zijn cookies die gedurende een lagere periode in uw browser worden opgeslagen en informatie aan ons verstrekken. De overeenkomstige opslagduur verschilt per cookie. U kan permanente cookies zelf via uw browserinstellingen wissen.

Prestatiecookies

Met behulp van deze cookies kunnen wij een analyse van het gebruik van de website maken en de prestaties en werking van onze website verbeteren. Via deze cookies wordt informatie verzameld over de manier waarop onze website door de bezoekers gebruikt wordt, welke pagina’s het vaakst worden opgeroepen of of er op bepaalde pagina’s foutmeldingen worden weergegeven.

b. Wettelijke grondslagen

Door de beschreven gebruiksdoelen (vgl. § 6. a.) staat de wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van cookies in art. 6 paragraaf 1 let. F DSGVO. Als u ons op basis van een door ons op de website vermelde opmerking (“cookiebanner”) uw toestemming hebt gegeven voor het gebruiken van cookies, is de rechtmatigheid van het gebruik daarnaast in overeenstemming met art. 6 paragraaf 1 S. 1 let. a DSGVO.

c. Duur van de bewaring

Zodra de via de cookies aan ons verstrekte gegevens voor het uitvoeren van de eerder beschreven doelen niet meer nodig zijn, wordt deze informatie gewist. In afzonderlijke gevallen kan een verdere opslag mogelijk zijn, als dat wettelijk voorgeschreven is.

d. Configuratie van de browserinstellingen

De meeste browsers zijn vooraf zo ingesteld dat ze cookies standaard accepteren. Deze kunnen uw browser echter zo configureren dat hij enkel nog bepaalde of zelfs helemaal geen cookies meer accepteert. Wij wijzen u er echter op dat u mogelijk niet meer alle functies van onze website kunt gebruiken als cookies door uw browserinstellingen op onze website gedeactiveerd worden. Via uw browserinstellingen kunt u ook al n uw browser opgeslagen cookies wissen of de opslagduur weergeven. Bovendien is het mogelijk uw browser zo in te stellen dat u op de hoogte wordt gebracht voordat er cookies worden opgeslagen. Omdat de verschillende browsers op een andere manier kunnen werken, verzoeken wij u het helpmenu van uw browser voor de configuratiemogelijkheden te raadplegen.

Als u een uitgebreid overzicht wilt hebben van elke toegang die derden tot uw internetbrowser willen hebben, raden we u aan speciaal daarvoor ontwikkelde plug-ins te installeren.

§ 7 Tracking- en analysetools

Wij gebruiken tracking- en analysetools om onze website voortdurend te optimaliseren en te garanderen dat onze website correct wordt weergegeven. Met behulp van trackingmaatregelen kunnen wij ook het gebruik van onze website door bezoekers statistisch analyseren en ons online aanbod met behulp van de daardoor verworven kennis verder voor u ontwikkelen. Door dit belang is het gebruik van de hierna vermelde tracking en analysetools overeenkomstig art. 6 paragraaf 1 S. 1 let. F DSGVO gerechtvaardigd. Als u ons op basis van een door ons op de website vermelde opmerking (“cookiebanner”) uw toestemming hebt gegeven voor het gebruiken van cookies, is de rechtmatigheid van het gebruik daarnaast in overeenstemming met art. 6 paragraaf 1 S. 1 let. a DSGVO. De hierna volgende beschrijving van de tracking- en analysetools lassen kunnen ook in de betreffende verwerkingsdoelen en de verwerkte gegevens worden gevonden.

1. Google Analytics, Google-signalen

Op deze website wordt Google Analytics, een websiteanalysedienst van Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland (“Google”), inclusief Google-signalen, een functie van Google Analaytics, gebruikt.

Op deze website wordt Google Analytics, een websiteanalysedienst van Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland (“Google”), inclusief Google-signalen, een functie van Google Analaytics, gebruikt.

De door deze cookies gegenereerde informatie, bijvoorbeeld over tijd, plaats en frequentie van uw gebruik van deze website, worden in de regel aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Bij het gebruik van Google Analytics is het niet uitgesloten dat de door Google Analytics geplaatste cookies naast het IP-adres ook andere persoonlijke gegevens kunnen registreren. Wij wijzen u erop dat Google deze informatie eventueel aan derden zal overdragen, indien dit wettelijk is voorgeschreven of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.

De door cookies gegenereerde informatie zal Google in opdracht van de exploitant van deze website gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en andere met het gebruik van de website en het internetgebruik verbonden services voor de website-exploitant uit te voeren. Wij wijzen erop dat op deze website Google Analytics zo geconfigureerd is, dat het mogelijk is geavanceerde berichten op te stellen over het gebruik van de website. Indien uw browser- en cookie-instellingen de registratie van demografische kenmerken en interesses van de gebruiker toelaat, levert Google Analytics ons de volgende berichten. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt door Google volgens hun eigen informatie niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

U kan het opslaan van cookies over het algemeen door een overeenkomstige instelling in uw browserinstelling verhinderen. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kan gebruiken.

Het is niet uitgesloten dat de door Google Analytics geplaatste cookies naast het IP-adres ook andere persoonlijke gegevens kunnen registreren. Om te voorkomen dat informatie over uw gebruik van de website door Google Analytics wordt geregistreerd en aan Google Analytics wordt overgedragen, kan u via de volgende link een plug-in voor uw browser downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Deze plug-in voorkomt dat informatie over uw bezoek aan de website aan Google Analytics wordt overgedragen. Een andere analyse wordt door deze plug-in niet voorkomen.

Wij wijzen u erop dat u de boven beschreven browserplug-in bij een bezoek aan deze website via een mobiel eindapparaat (smartphone of tablet) niet kan gebruiken. Bij het gebruiken van een mobiel eindapparaat kan u de registratie van uw gebruiksgegevens door Google Analytics voorkomen door de volgende link aan te klikken:

Door deze link aan te klikkeken, wordt een zogenaamde opt-outcookie in uw browser geplaatst. Deze voorkomt dat informatie over uw bezoek aan de website aan Google Analytics wordt overgedragen. Houd er rekening mee dat de opt-outcookie alleen voor deze browser en alleen voor dit domein geldig is. Als u de cookies in deze browser wist, wordt ook de opt-outcokie gewist. Om de registratie door Google Analytics verder te voorkomen, moet u de link opnieuw aanklikken. Het gebruik van de opt-outcookies is ook een alternatief voor de eerder vermelde plug-in bij het gebruik op uw computer mogelijk.

Om de best mogelijke beveiliging van uw persoonsgegevens te garanderen, is Google Analytics op deze website met de code “anonymizeIp” uitgebreid. Deze code zorgt ervoor dat de laatste 8 bits van het IP-adres gewist worden en uw IP-adres op die manier op anonieme wijze geregistreerd wordt (zog. IP-masking). Uw IP-adres wordt dan door Google in principe al voor de overdracht binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die deel uitmaken van de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte afgekort en daardoor anoniem gemaakt. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar afgekort.

De Google-Analytics-functie Google-signalen stelt een verzameling berichten ter beschikking over het apparaatoverschrijdende gedrag van deze website en over verschillende soorten groepen gebruikers die in het Google-netwerk zijn ingelogd en gepersonaliseerde weergaven geactiveerd hebben. Door de gepersonaliseerde advertenties te activeren, kan Google een volledig zicht op de interactie van gebruikers met een online property in verschillende browsers en apparaten ontwikkelen. Door Google-signalen te gebruiken, kan bijv. worden nagegaan hoe u op deze website op een eindapparaat naar een formulier zoekt en later terugkeert om aanvragen op een ander eindapparaat af te sluiten. Apparaatoverschrijdende berichten zijn net zoals andere door Google-Analytics gegenereerde berichten op basis van steekproeven. ITS kan daarom geen uitsluitsel bieden over de identiteit van de afzonderlijke websitegebruiker. Google kan de bezoeker van deze website daarentegen identificeren, indien die tijdens het bezoek aan deze website in zijn Google-account is ingelogd.

Als u in uw Google-account gepersonaliseerde weergaven geactiveerd hebt, toont Google informatie op basis van veel verschillende factoren, waaronder het type van de door u bezochte websites en de op uw apparaat geïnstalleerde mobiele apps, cookies in uw browser en instellingen in uw Google-account, websites en apps die u hebt bezocht en die bij bedrijven horen, die advertenties op Google plaatsen, uw activiteiten op andere apparaten, vorige interacties met advertenties of websitediensten van Google, uw Google-accountactiviteiten en -informatie. Bij het gebruik van Google-signalen worden de apparaatoverschrijdende berichten met verschillende gemodelleerde gegevens, zoals gebruiker volgens apparaat en apparaatoverschrijding, apparaatcategorie en besturingssysteem, leeftijd en geslacht, etc. aangevuld.

Wij wijzen erop dat het gebruik van gegevens over uw apparaatoverschrijdend gedrag kan worden voorkomen door de personalisering van advertenties via de volgende link te deactiveren: https://adssettings.google.de/anonymous. Maar ook in het geval van een deactivering van de gepersonaliseerde advertenties ziet u mogelijk nog advertenties op basis van factoren zoals uw locatie bij benadering, die uit uw IP-adres wordt afgeleid, het browsertype en de onlangs gebruikte zoekbegrippen.

2. Matomo

Op deze website wordt Matomo gebruikt, een opensourcesoftware voor statistische analyse van de toegang van de gebruiker. Hiervoor worden door Matomo cookies (vgl. § 6) geplaatst. De door deze cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt naar onze server verzonden en hier aan een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel toegevoegd. Dit stelt ons in staat het gebruik van onze website te analyseren en de website op een passende manier weer te geven. Deze informatie wordt niet aan derden verstrekt. Het IP-adres wordt niet met andere gegevens van u in verband gebracht. Een toewijzing van uw IP-adres wordt door anonimisering door middel van IP-masking voorkomen. Matomo is zo op onze website geconfigureerd dat er met een door u in uw browser geconfigureerde “Do-Not-Track”-instelling rekening wordt gehouden.

U kan het opslaan van cookies over het algemeen door een overeenkomstige instelling in uw browserinstelling verhinderen. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kan gebruiken.

Indien u niet akkoord bent met het opslaan en analyseren, kan u daar via de volgende link bezwaar tegen maken. Daardoor wordt in uw browser een zog. opt-outcookie geplaatst, wat als gevolg heeft dat Matomo geen sessiegegevens ontvangt.

Het bezoek aan deze website wordt momenteel door Matomo geregistreerd. Klik hier om ervoor te zorgen dat uw bezoek niet meer geregistreerd wordt.

§ 8 Plug-ins

Omdat onze bekendheid toeneemt, gebruiken wij op basis van art. 6 paragraaf 1 S. 1 let. F DSGVO op onze website social plugins van de sociale netwerken Facebook, Google+ en Twitter. Het gebruik van social plugins voor promotionele doeleinden is een gerechtmatigd belang in de zin van DSGVO. Het gebruik in overeenstemming met de gegevensbescherming van de social plugins is de verantwoordelijkheid van de desbetreffende aanbieder. Om u een zo goed mogelijke bescherming te bieden, hebben wij de gebruikte social plugins door middel van een methode met twee kliks in onze website geïntegreerd.

1. Facebook, Google+ en Twitter

Op onze website staan social plugins van de sociale netwerken “Facebook” (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, California 94304, USA), “Google+” (Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland) en “Twitter” (Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA). Deze diensten worden door de desbetreffende bedrijven aangeboden (“aanbieders”). In het kader van onze online aanwezigheid wordt door middel van de knoppen die bij deze dienst horen, aangegeven dat deze social plugins er staan. Aan de hand van de via deze social plugins aan de desbetreffende dienst verzonden gegevens kan die u eventueel aan uw account bij hen toewijzen. Om de bescherming van uw gegevens op onze website te vergroten, zijn de social plugins door middel van de zogenaamde “2-klik-verwijdering” op onze website geïntegreerd. Daardoor wordt gegarandeerd dat er bij het openen van een pagina op onze online aanwezigheid die zulke social plugins bevat nog geen automatische verbinding met de servers van de desbetreffende aanbieder wordt gemaakt.

De activering van de functie van de overeenkomstige social plugin gebeurt in twee fasen. Om een social plugin te activeren, moet u eerst op de verwijzing op onze website klikken. Daardoor wordt de social plugin eerst geactiveerd en maakt uw browser daarna verbinding met de server van de aanbieder. Door een tweede keer te klikken, kan u nu met de social plugin interageren en bijvoorbeeld uw aanbeveling verzenden. Indien u al bij een van de sociale netwerken van de aanbieder bent aangemeld, kunnen de aanbieders het bezoek aan deze website onmiddellijk aan uw profiel toewijzen. Als u interageert met de plug-ins door ze aan te klikken, wordt de overeenkomstige informatie eveneens direct naar een server van de aanbieder verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt mogelijk bovendien op het sociale netwerk gepubliceerd en daar onder uw contacten weergegeven. Wanneer u zo een onmiddellijke toewijzing van de via onze website van u verzamelde gegevens aan uw profiel wilt voorkomen. moet u zich voor het bezoek aan onze website afmelden uit uw account van de desbetreffende aanbieder.
Voor informatie over de omvang en het doel van de verzameling van de gegevens door de desbetreffende dienst en de verdere verwerking en het verdere gebruik daar van uw gegevens raadpleegt u de informatie over gegevensbescherming direct op de website van de dienst. Daar vindt u ook meer informatie over uw overeenkomstige rechten op het vlak van gegevensbescherming en instellingsmogelijkheden om uw privésfeer te beschermen.

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA

https://www.facebook.com/policy.php
https://www.facebook.com/help/186325668085084

b) Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de

c) Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA

https://twitter.com/privacy?lang=de

§ 9 Hyperlinks

Op onze website staan zog. hyperlinks naar websites van andere aanbieders. Bij het activeren van deze hyperlinks wordt u vanaf onze website direct doorverwezen naar de website van de andere aanbieder. U herkent dit o. a. aan het veranderde URL. Wij kunnen er niet verantwoordelijk voor zijn of er op deze websites van derden op een vertrouwelijke manier met uw gegevens wordt omgegaan, omdat wij er zelf geen invloed op hebben of deze bedrijven de privacybepalingen naleven. Voor informatie over de manier waarop deze bedrijven omgaan met uw persoonsgegevens, raadpleegt u direct hun website.

§ 10 Rechten van de betrokkenen

Volgens de DSGVO hebt u als betrokkenen bij een verwerking van persoonsgegevens de volgende rechten:

 • Volgens art. 15 DSGVO kan u uitleg krijgen over de persoonsgegevens die wij van u verwerken. U kan in het bijzonder uitleg krijgen over de verwerkingsdoelen, de categorieën van de persoonsgegevens, de categorieën van de ontvangers waarvoor uw persoonsgegevens openbaar worden gemaakt of zijn gemaakt, de geplande opslagduur, het bestaan van een recht op correctie, verwijdering, beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaan op het recht van het indienen van een klacht, de herkomst van uw gegevens, indien deze niet van ons verkregen zijn, over een overdracht in externe landen of aan internationale organisaties en over het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming inclusief profiling en evt. nuttige informatie over de bijzonderheden.
 • Volgens art. 16 DSGVO kan u vragen dat onmiddellijk onjuiste informatie wordt gecorrigeerd of uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens worden aangevuld.
 • Volgens art. 17 DSGVO vragen dat de bij ons opgeslagen persoonsgegevens worden verwijderd, indien de verwerking ervan niet noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie, voor het uitvoeren van een juridische verplichting, om redenen van het openbaar belang of voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
 • Volgens art. 18 DSGVO kan u vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt wordt, indien de correctheid van die gegevens door u betwist wordt, de verwerking ervan onrechtmatig is, wij de gegevens niet meer nodig hebben en u het wissen ervan weigert, omdat u die nodig hebt voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. De rechten uit art. 18 DSGVO zijn ook op u van toepassing wanneer u volgens art. 21 DSGVO bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking.
 • Volgens art. 20 DSGVO kan u vragen uw persoonsgegevens die u ons verstrekt hebt, in een gestructureerd, gangbaar en door een machine leesbaar formaat te krijgen of kan u vragen dat deze worden overgedragen aan een andere verantwoordelijke partij.
 • Volgens art. 7 paragraaf 3 DSGVO kan u een aan ons verleende instemming op elk moment weer intrekken. Dit heeft als gevolg dat wij de op deze instemming gebaseerde gegevensverwerking voor de toekomst niet meer mogen gebruiken.
 • Volgens art. 77 DSGVO hebt u het recht klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie. In de regel kan u hiervoor contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw gewone verblijfplaats, uw werkplaats of ons hoofdkantoor.

§ 11 Recht op bezwaar

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens op grondslag van een rechtmatig belang volgens art. 6 paragraaf 1 S. 1 let. F DSGVO, hebt u het recht, volgens art. 21 DSGVO bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, indien daarvoor redenen zijn die te maken hebben met uw bijzondere situatie of het om een bezwaar tegen directe reclame gaat. In het geval van directe reclame bestaat voor u een algemeen recht op bezwaar, dat door ons zonder vermelding van een bijzondere situatie wordt toegepast.

§ 12 Gegevensbeveiliging en beveiligingsmaatregelen

Wij verplichten ons ertoe uw privésfeer te beschermen en uw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen. Om manipulatie, verlies of misbruik van de door u bij ons opgeslagen gegevens te vermijden, treffen wij omvangrijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, die regelmatig worden gecontroleerd en aan de technologische vooruitgang worden aangepast. Hiertoe behoort onder andere het gebruik van erkende versleutelingsprocedures (SSL). 
Wij wijzen u er ook op dat het door de structuur van het internet mogelijk is dat de regels van de gegevensbescherming en de eerder vermelde beveiligingsmaatregelen van anderen niet door personen of instituten in acht worden genomen die zich binnen ons verantwoordingsgebied bevinden. In het bijzonder kunnen onversleuteld prijsgegeven gegevens, bijv. wanneer dat via e-mail gebeurt, ook door derden worden gelezen. Op technisch vlak hebben wij hierop geen invloed. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker de door hem ter beschikking gestelde gegevens door ze te versleutelen of op een andere manier tegen misbruik te beveiligen.